ΜΜ-Τ18Ειδικά Κεφάλαια Μικροκυμάτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Γ. Κυριακού

Αναλυτικές Τεχνικές μελέτης μικροκυματικών διατάξεων φορτωμένων με Ισότροπα και Ανισότροπα υλικά. Τεχνική Wiener-­Hoph. Ασυμπτωτικός υπολογισμός ολοκληρωμάτων Σκέδασης: Μέγιστης κλίσης και σταθερής Φάσης. Ανάλυση Ιδιοτιμών Κυματοδηγών που περιέχουν διηλεκτρικά και μαγνητικά υλικά. Ανάλυση Ιδιοτιμών Διηλεκτρικών αντηχείων. Κυματοδηγοί επιφανειακών κυμάτων: Επιφανειακά Κύματα και Κύματα Διαρροής. Αριθμητικές Τεχνικές (FEM, FDFD) ανάλυσης ιδιοτιμών και προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων φορτωμένων με ανομοιογενή και Ανισότροπα υλικά. Ανάλυση Ιδιοτιμών Περιοδικών Δομών. Μέθοδος Προσαρμογής Ρυθμών για μικροκυματικές διατάξεις δύο και τριών διαστάσεων. Σχεδιασμός Κεραιών επιφανειακών ή διαρρεόντων κυμάτων. Μελέτη και Σχεδιασμός χωρικά επιλογικών επιφανειών. Ιδιοανάλυση χαρακτηριστικών Ρυθμών και σχεδιασμός συμπαγών κεραιών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ