ΜΜ-Η20Κβαντική Επεξεργασία της Πληροφορίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Ι. Καραφυλλίδης

Στοιχεία Κβαντικής Μηχανικής. Αξιώματα της Κβαντικής Μηχανικής. Μέτρηση. Πίνακας πυκνότητας. Κβαντική διεμπλοκή και ανισότητες Bell. Χώρος Hilbert, qubits, κβαντικές πύλες και κβαντικά κυκλώματα. Ο κβαντικός αλγόριθμος Deutch-Jozsa. Ο κβαντικός μετασχηματισμός Fourier, κβαντική δειγματοληψία και κβαντική ανάλυση σε γινόμενα παραγόντων. Οι κβαντικοί αλγόριθμοι Grover και Shor. Κβαντική τηλεμεταφορά και επικοινωνία. Κβαντική κρυπτογραφία. Το πρωτόκολλο διανομής κβαντικού κλειδιού BB84. Κβαντική διόρθωση σφαλμάτων. Κβαντικοί περίπατοι. Κβαντική θεωρία της πληροφορίας και εντροπία von Neumann. Το αδιαβατικό μοντέλο των κβαντικών υπολογισμών. Φυσική υλοποίηση των qubits, των κβαντικών πυλών και κυκλωμάτων. Φυσική υλοποίηση των κβαντικών υπολογιστών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ