ΜΜ-Ε7Μερικές Εκκενώσεις – Μηχανισμοί και Ανίχνευση
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Μ. Δανίκας

Η σπουδαιότητα των μερικών εκκενώσεων για τα μονωτικά υλικά. Μηχανισμοί μερικών εκκενώσεων σε αέρια μονωτικά. Μηχανισμός streamer. Καμπύλη του Paschen και εφαρμογές της. Μηχανισμοί μερικών εκκενώσεων σε υγρά μονωτικά. Μερικές εκκενώσεις και το πρόβλημα των εγκεκλεισμένων φυσαλίδων σε υγρά μονωτικά. Μερικές εκκενώσεις σε στερεά μονωτικά. Εγκεκλεισμένες κοιλότητες σε στερεά μονωτικά. Εφαρμογή του μοντέλου των χωρητικοτήτων. Περιορισμοί του μοντέλου των χωρητικοτήτων. Εναλλακτικές προτάσεις στο a-b‐c μοντέλο. Μερικές εκκενώσεις στα σύνθετα μονωτικά συστήματα. Τρόποι ανιχνεύσεως μερικών εκκενώσεων. Κλασικές μέθοδοι ανιχνεύσεως μερικών εκκενώσεων. Ανίχνευση και καταγραφή εξαιρετικά ταχέων συμβάντων. Προβλήματα ανιχνεύσεως. Φαινόμενα φορτίσεως κάτω από την τάση ενάρξεως. Νανοσυνθετικά υλικά και μερικές εκκενώσεις.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ