ΜΜ-Τ19Προχωρημένα Θέματα Διάδοσης σε Κανάλια Κινητών Επικοινωνιών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Μ. Χρυσομάλλης

Ανασκόπηση βασικών εννοιών ασύρματων ζεύξεων - το κινητό κανάλι. Μοντέλα διάδοσης. Μηχανισμοί διαλείψεων μικρής κλίμακας, κρουστική απόκριση καναλιού, προφίλ καθυστέρησης ισχύος και γωνίας άφιξης ισχύος. Χαρακτηρισμός καναλιού ευρείας ζώνης. Συναρτήσεις Bello. Μοντελοποίηση καναλιού – Μικροκυψελίδες, πικοκυψελίδες και μεγακυψελίδες. Διαφορική λήψη χώρου, χρόνου, συχνότητας και πόλωσης. Ισοστάθμιση καναλιού - Γραμμικοί και μη γραμμικοί ισοσταθμιστές – Προσαρμοζόμενοι ισοσταθμιστές. Προσαρμοζόμενες κεραίες και συστήματα ΜΙΜΟ. Διάνυσμα οδήγησης και μοντέλα καναλιού για προσαρμοζόμενες και έξυπνες κεραίες σε περιβάλλοντα διαλείψεων. Μέθοδοι και αλγόριθμοι εκτίμησης γωνίας άφιξης σημάτων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ