ΜΜ-Τ17Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Χ. Κουκουρλής

Χωρητικότητα καναλιού, Θεώρημα Shannon-Hartley, Επιδόσεις συστήματος ψηφιακής επικοινω-­‐ νίας, Προσδιορισμός, σχεδιασμός και εκτίμηση συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών, Φασματική Απόδοση και Πιθανότητα Σφάλματος, Θεώρηση συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών από απόψεως ισχύος και Εύρους Ζώνης Συχνοτήτων, Συστήματα Περιορισμένου Εύρους Ζώνης, Συστήματα Περιορισμένης Ισχύος, Κωδικοποιημένα Συστήματα, Εύρος Ζώνης Συστήματος PAM, Απόκριση Φίλτρου Brickwall, Επιπτώσεις στη μετάδοση, Η έκφραση Eb/N0, Βασικές Αρχές μετάδοσης RF στις ψηφιακές επικοινωνίες, Λευκός Προσθετικός Θόρυβος Γκαουσιανής Κατανομής, Τεχνικές Διεύρυνσης Φάσματος, Ικανότητα Κάλυψης και Εξάπλωση Συστημάτων, Διαμόρφωση OFDM.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ