ΜΜ-Η17Τεχνικές Ευφυούς Ελέγχου και Εφαρμογές
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Ι. Μπούταλης

Ευφυής έλεγχος και τεχνικές του - Εισαγωγή. Ανασκόπηση βασικών στοιχείων από τη θεωρία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ). Σχήματα ελέγχου με τη χρήση των ΤΝΔ. Βασικά στοιχεία από τη θεωρία των ασαφών συστημάτων: Ασαφή σύνολα και αβεβαιότητα, πράξεις επί των ασαφών συνόλων, ασαφείς σχέσεις, τελεστές σύνθεσης ασαφών σχέσεων, ασαφείς γλωσσικές περιγραφές, τελεστές δημιουργίας σχέσεων επαγωγής. Δόμηση ενός ασαφούς συστήματος τύπου Mamdani. Ασαφείς ελεγκτές τύπου Mamdani. Συναρτησιακή αναπαράσταση ασαφών συστημάτων τύπου Mamdani. Ασαφής προσαρμοστικός έλεγχος με ασαφή συστήματα τύπου Mamdani. Ασαφή συστήματα τύπου Takagi-Sugeno-Kang (TSK). Συναρτησιακή αναπαράσταση ασαφών συστημάτων τύπου TSK. Έλεγχος και προσαρμοστικός έλεγχος συστημάτων με χρήση ασαφών συστημάτων τύπου TSK. Βασικά στοιχεία της εργαλειοθήκης Fuzzy Systems του Matlab. Νευροασαφή συστήματα: δόμηση και επαναληπτική εκτίμηση των παραμέτρων τους, χρήση τους στον έλεγχο συστημάτων. Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και επιλεγμένες εφαρμογές τους.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ