Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο ‘Προηγμένες τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών’ είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φύση ενός γνωστικού αντικειμένου το οποίο χαρακτηρίζεται από μία έντονη δυναμική εξαιτίας της ταχύτατα μεταβαλλόμενης τεχνολογίας, που αποζητά όχι μόνο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αλλά και προσωπικό που θα μπορέσει άμεσα να προσαρμόσει και εξελίξει τις γνώσεις του σε νέα ζητούμενα. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. έχει το πλεονέκτημα να υποστηρίζει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε όλο το φάσμα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προσανατολισμού σε Κατευθύνσεις μέσα στις οποίες υπάρχει μία ισόρροπη κατανομή διαθέσιμων μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής δημιουργεί τα εχέγγυα για τη μετουσίωση της εξειδικευμένης γνώσης που προσφέρεται μέσω των μεταπτυχιακών μαθημάτων σε μία ολοκληρωμένη ερευνητική αναζήτηση. Η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής όχι μόνο θα κατοχυρώσει την εξειδίκευση αλλά επιπλέον θα δημιουργήσει νέα ερεθίσματα για πιθανή μελλοντική εκκίνηση διδακτορικών σπουδών.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε ‘Προηγμένες τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών’ με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

(α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής

(β) Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών

(γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Από το σύνολο των οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στην Κατεύθυνση Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Φοιτητή.

Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με επτά και μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). Η μεταπτυχιακή διατριβή ισοδυναμεί με τέσσερα (4) μαθήματα δηλαδή με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί υποψήφιοι για το Δ.Μ.Σ. στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) ή σχετικής ειδικότητας.

2. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών άλλων ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η λίστα των διαθέσιμων μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι εδώ.

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. είναι εδώ.

Οι ερευνητικές ομάδες που υποστηρίζουν τις ερευνητικές δράσεις του Π.Μ.Σ. είναι εδώ.