Αλγοριθμικά Θέματα Ιδιωτικότητας
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα
Διάγνωση Σφαλμάτων σε Ψηφιακά Συστήματα
Ειδικά κεφάλαια (3Δ) τριδιάστατων γραφικών
Ειδικά Κεφάλαια Δικτύων Υπολογιστών
Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Πολυδιάστατων Σημάτων
Ειδικά Κεφάλαια Οργανολογίας
Ειδικά Κεφάλαια Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων
Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Επεξεργασία και ανάλυση Ψηφιακού Βίντεο
Κατανεμημένα και Παράλληλα Λειτουργικά Συστήματα
Κβαντική Επεξεργασία της Πληροφορίας
Κυψελιδωτά Αυτόματα: Θεωρία και Εφαρμογές
Κωδικοποίηση Σημάτων και Εικόνων
Μηχανές Αναζήτησης
Μηχανική Λογισμικού
Μικροηλεκτρονική Μεγάλων Επιφανειών
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ημιαγωγικών Διατάξεων
Νανοηλεκτρονική
Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Οικοπληροφορική
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
Προσαρμοστικός Έλεγχος
Πρωτόκολλα Διαδικτύου
Ρομποτική Όραση
Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Τεχνικές Ευφυούς Ελέγχου και Εφαρμογές
Τεχνολογία VLSI και Προσομοίωση Διεργασιών