Αλγοριθμικά Θέματα Ιδιωτικότητας
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ασαφή Σύνολα, Αβεβαιότητα και Πληροφορία
Διαστημική Ηλεκτροδυναμική
Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές
Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπισης και Διαστημικής
Ειδικά Κεφάλαια Ενεργειακής Οικονομίας
Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Πολυδιάστατων Σημάτων
Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικής Κίνησης
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος
Ειδικά Κεφάλαια Οπτικών Δικτύων
Ειδικά Κεφάλαια Οργανολογίας
Ειδικά Κεφάλαια Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Τεχνολογίας
Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού Ηλεκτρικών Μηχανών
Ειδικά Κεφάλαια Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων
Ενεργειακή Στρατηγική και Πολιτική
Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων
Επεξεργασία και ανάλυση Ψηφιακού Βίντεο
Εφαρμογές Διαστημικής
Κατανεμημένα και Παράλληλα Λειτουργικά Συστήματα
Κυψελιδωτά Αυτόματα: Θεωρία και Εφαρμογές
Κωδικοποίηση Σημάτων και Εικόνων
Μερικές Εκκενώσεις – Μηχανισμοί και Ανίχνευση
Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού
Μετρήσεις και Έλεγχος Μικροκυματικών Διατάξεων
Μηχανές Αναζήτησης
Μηχανοτρονική
Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία Μεγάλων Επιφανειών
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ημιαγωγικών Διατάξεων
Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών
Μονωτικά Υλικά
Νανοηλεκτρονική
Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Οικονομοτεχνικά Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προσαρμοστικός Έλεγχος
Προχωρημένα θέματα κεραιών
Πρωτόκολλα Διαδικτύου
Στοχαστικά Μοντέλα Χρονοσειρών και Πρακτικές Εφαρμογές τους
Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Σχεδιασμός Μικροκυματικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Τεχνικές Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Έξυπνων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τεχνολογία και Κοινωνία
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες