Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαρτίζεται από πέντε (5) μελη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Διευθυντής Π.Μ.Σ. και Πρόεδρος της Σ.Ε.:
Ι. Πρατικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Ι. Καρναβάς, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη:
Γ. Κυριακού, Καθηγητής
Π. Εφραιμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γ. Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής