Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαρτίζεται από πέντε (5) μελη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Διευθυντής Π.Μ.Σ. και Πρόεδρος της Σ.Ε.:
Ν. Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Π. Εφραιμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη:
Κ. Ζωηρός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ν. Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Π. Εφραιμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ι. Πρατικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ. Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής