ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.&Μ.Υ.), της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» και σύμφωνα με την Υ.Α. 83/57/24-04-2018 (ΦΕΚ 1763/17-05-2018 τ.Β) και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2342/20-06-2018 τ.Β) όπως ισχύει, καλεί:

1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) ή σχετικής ειδικότητας

2. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών άλλων ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή Πτυχιούχους Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου

που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος για απόκτηση τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε μία από τις παρακάτω Κατευθύνσεις Ειδίκευσης:

1. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής,

2. Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών,

3. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών,

να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 14:00.

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθούν και όλα τα μέσα/εργαλεία τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της σχετικής και τρέχουσας νομοθεσίας.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) άτομα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2342/20-06-2018 τ.Β), όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@ee.duth.gr

1) Αίτηση Υποψηφιότητας (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)

2) Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος

  • Ο βαθμός του Πτυχίου ή Διπλώματος δε μπορεί να είναι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).
  • Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, αλλά γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον προσκομίσουν «βεβαίωση περάτωσης», πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που επικυρώνει τον κατάλογο των εισακτέων.

3) Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας Πτυχίου ή Διπλώματος από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού

4) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όλων των ετών

5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

6) Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

7) Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας ή/και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών

8) Αντίγραφα πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής) για τους ημεδαπούς

9) Πρόσφατες Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο). Η κάθε επιστολή να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: secr@ee.duth.gr

10) Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων (Δ.Μ.Σ. ή/και Δ.Δ.)

11) Έκθεση σκοπιμότητας στην οποία να αναλύονται τα κίνητρα για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. σε συνδυασμό με τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας

12) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή τους

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος των 15 ΜΒ.

Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2) θα εξετασθούν γραπτώς στην ξένη γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική), επιπλέον δε οι αλλοδαποί και στην Ελληνική, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου προς αυτό καθώς και οι Πτυχιούχοι ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, στα οποία η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν απαλλαγή από την ξένη γλώσσα και δεν προσέλθουν στην καθορισμένη ημερομηνία για την εξέταση αυτής, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Τέλος, οι υποψήφιοι που καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις), θα προσέλθουν για συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Α΄, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια
Τ.Κ. – 67100, Ξάνθη
Τηλέφωνα: 25410 79016, 25410 79017
Ιστοσελίδα: https://ee.duth.gr, https://pms.ee.duth.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: secr@ee.duth.gr