Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.&Μ.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» και σύμφωνα με την Υ.Α. 83/57/24-04-2018 (ΦΕΚ 1763/17-05-2018 τ.Β’) και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2342/20-06-2018 τ.Β΄), καλεί:

1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) ή σχετικής ειδικότητας.

2. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών άλλων ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή Πτυχιούχους Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου, που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος για απόκτηση τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε μία από τις παρακάτω Κατευθύνσεις Ειδίκευσης:

α. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής,
β. Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών,
γ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών,

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ..

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Στα Χρήσιμα Έγγραφα θα βρείτε την αίτηση εγγραφής και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.