ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πολύπλοκα και Ευφυή Ηλεκτρονικά Συστήματα (Complex and Smart Electronic Systems), Μελλούμενες και Αναδυόμενες Νανο-ηλεκτρονικές Διατάξεις, Κυκλώματα, Μοντέλα, Αρχιτεκτονικές και Συστήματα (Future and Emergent Nano-Electronic Devices, Circuits, Models, Architectures and Systems), Μη Συμβατικές Ηλεκτρονικές Διατάξεις, Κυκλώματα και Συστήματα (Unconventional Electronic Devices, Circuits and Systems), Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πρότυπων και Αναδυόμενων Μικρο-Νανο-Βιο- Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Συστημάτων (Design and Integration of Novel and Emergent Micro-Nano-Bio devices and systems), Μετά CMOS Υπολογιστικές Διατάξεις και Κυκλώματα (Beyond CMOS Computing Devices and Circuits), Διατάξεις με Στοιχεία Μνήμης (Memristors), Κυψελιδωτά Αυτόματα και Εφαρμογές (Cellular Automata Theory & Applications), Νευρομορφικά Κυκλώματα και Συστήματα (Neuromorphic Circuits and Systems), Βίο-ηλεκτρονική, Βίο-υπολογιστική, Βίο-εμπνευσμένος υπολογισμός, Βίο-μηχανική (Bioelectronics, Biocomputation, Bioinspired Computation and Bioengineering) Κυβερνο-Φυσικά και Ενσωματωμένα Συστήματα (Cyber-Physical and Embedded Systems, Μη Συμβατικός Υπολογισμός (Unconventional computing), Υψηλών Επιδόσεων Υπολογισμός (High performance Computing), Νευρομορφικός Υπολογισμός (Neuromorphic Computation), Υλικό και Εφαρμογές Επαναδιατασσόμενης λογικής (FPGAs), Εφαρμογές και Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας (π.χ. Εκκένωση Πλήθους) (Large Scale Systems and Applications, e.g. Crowd Evacuation), Μοντελοποίηση και Προσομοίωση (Modeling and Simulation)

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Γιώργος Συρακούλης, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

MM-H6 Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου
ΜM-Η8 Κυψελιδωτά αυτόματα: Θεωρία και εφαρμογές

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://gsirak.ee.duth.gr/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ