ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ομάδα δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα σχετικά με: Αξιοποίηση προηγμένων μέσων προστασίας ηλεκτρικών δικτύων, Διανεμημένη ηλεκτρική παραγωγή, Έξυπνα δίκτυα, Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων συχνότητας 50 Hz στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό, Επικοινωνίες μέσω γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Μοντελοποίηση και ανάλυση δυναμικών και μεταβατικών φαινομένων στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Προστασία, έλεγχο και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Σχεδιασμό, ανάλυση, και βελτιστοποίηση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, Τεχνικές ανάλυσης προφίλ φορτίου.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Α. Σαφιγιάννη, Καθηγήτρια
Β. Νικολαΐδης, Επίκουρος Καθηγητής
Θ. Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Ε12: Οικονομοτεχνικά Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΜΜ-Ε17: Τεχνικές Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Έξυπνων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΜΜ-Ε18 : Ειδικά Κεφάλαια Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://she.ee.duth.gr/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ